uMthwakazi Review

Wozani lilalele bantu bakithi

guqula izenzo guqula izenzo

Nampoke abantu begangela ilizwe lethu! Lamuhla bayasithethisa bethi asifundanga kukanti basincitsha ingququko babulala abazali lezihlobo zethu ngeGukurahundi. Bathi sithanda ukuyasebenzela amabhasikili eMzansi kukanti amankampani akoNtuthu bawayeka esifa.

Licine nini ukubabona laba bantu kwelakithi? Kungani bevela ngesikhathi sokhetho sodwa?

IKampani enkulu iSecurity Mills yadilizwa yiMDC T KaTsavangirayi owayala ukuyibhadala ngamuva kokuba isimenzele impahla zakhe zokhetho ngo2008. Lalamuhlanje izisebenzi zeSecurity Mills ziyahawula. IMDC T iyala ukukhulula imali eyabekwa eceleni nguhulumende ukuthi incedise amakampani akoBulawayo engaze ayala elokhu evalwa.

Sesilahlekelwe ngamakampani afika 90 abeqatshe uzulu koBulawayo. Hawu hawu, lokuthethisa abafazi nentombi zakwethu. UMorgan wamithisa intombi yakoBulawayo wayala konke umntwana lonina waze wayala lokuthathela ingane incwadi yokuzalwa ngoba ethu yena akathathi Ndebele.

Lamuhla yibo abaza kini bethi bayalithanda. UMorgan LoMugabe batshela umhlaba wonke ukuthi amaNdebele akafuzanga afe abusa loba akhokhele amabandla ezombangazwe. Kanti zihlobo, thina sitshiyene labanye abantu beZimbabwe na?

Zihlobo labangane, bantu abahle, asimbane lamajaha lentombi zaseMpumalanga eHarare ezaziyo ukuthi lathi siyingxenye yeZimbabwe, abakwazi ukuthi siyisizwe sinye. Abavuma ukuthi emaNdebeleni kulabakhokheli abanjengabo muyi UJoshua Nkomo, Sydney Malunga, Lookout Masuku, Masotsha Ndlovu, oMabhena labanye bonke abanengi.

Lamuhlanje nangu omunye phakathi kwethu uWelshman Ncube oweMDC. Sesifikile isikhathi sokungalaleli amanga abantu abaza ngokhetho kuphela, Khethani abakhokheli benu ngonanzelelo. 

Ngiyalikhuthaza lonke zihlobo, abadala lentsha lkhethe uWelshman Ncube lamaMps lama Councillor eMDC bebengabakhokheli benu. 

Lingayengwa ngamanga langokudla lisale selidubeka njalo okweminye iminyaka emihlani ezayo uMugabe loTsvangirai sebezicatshele eHarare.

Dluliseka isicelosejaha lekhaya uNdaba Nhuku kuye wonke umnagene, umzali lezihlobo. Fonela abadala labangane lezihlobo lokuthumela amawhatsapp ubacele nokubabonisa ukuthi iDevolution isinika amandla lengququko kwelakithi.

Baceleni bonke bevotele uWelshman Ncube lama MPs lama councillors akhe. Akekho umuntu oguqula omunye, lathina akekho ozasiguqula evele kude ngaphandle kokuba siziguqule sodwa. Asibambane sibe muntu munye siguqule.

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Login to post comments